👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای

اسلاید ۱:

مقدمه

—

—بودجه بندی سرمایه ای جزیی از بودجه بندی مالی (بخش دوم بودجه بندی جامع )می باشد . بخش دیگر بودجه بندی جامع ، بودجه بندی عملیاتی است .

—

—

—

اسلاید ۲ :

تعریف بودجه بندی سرمایه ای

—بودجه بندی سرمایه ای عبارت از فرایند تصمیم گیری برالی تامین مخارج سرمایه ای در دوره بودجه است .

—به عبارت دقیق تر ، بودحه بندی سرمایه ای فرایند تشخیص ، ارزیابی ، طرح ریزی و پشتیبانی مالی تحقیق های عمده سرمایه گذاری در واحد های تجاری – تولیدی است .

اسلاید ۳:

ویژگیهای بودجه بندی سرمایه ای

—اغلب تحقیق های سرمایه ای تخصیص منابع عمده ای را ایجاب می كنند .

—تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای معمولاً موجب ایجاد تعهدات بلندمدت می شود زیرا تحقیق های مورد بررسی اغلب عمر مفیدی بیش از یكسال دارد.

—تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای ، بر تصمیم گیری های كلی تری در مورد هدفها و سیاستهای بلند مدت واحد تجاری – تولیدی مبتنی است .

اسلاید ۴:

فرایند بودجه بندی سرمایه ای

۱- شناسایی تحقیق های سرمایه گذاری

۲- برآورد منافع و مخارج هر یك از تحقیق ها

۳- ارزیابی تحقیق های پیشنهادی

۴- تهیه و تنظیم بودجه مخارج سرمایه ای

۵- ارزیابی مجدد تحقیق ها پس از تصویب

اسلاید ۵:

فرایند بودجه بندی سرمایه ای

۱- شناسایی تحقیق های سرمایه گذاری

– اولین مرحله بودجه بندی سرمایه ای شناسایی تحقیق های بالقوه سرمایه گذاری است .

– در واحدهای تجاری بزرگ این تحقیق ها معمولاً توسط بخشهای مختلف تهیه و پیشنهاد می گردد .

اسلاید ۶:

فرایند بودجه بندی سرمایه ای

۲- بر آورد منافع و مخارج هر یك از تحقیق ها

– جهت ارزیابی تحقیق های سرمایه گذاری پیشنهادی نیاز به داشتن برآوردی از منافع و مخارج آنها می باشد .

– تهیه این گونه برآوردها بویژه در مورد تحقیق های بلند مدت نسبتاً مشكل بوده و مستلزم تجزیه و تحلیل های دقیق مالی می باشد .

اسلاید ۷:

فرایند بودجه بندی سرمایه ای

۳- ارزیابی تحقیق های سرمایه گذاری

نظر به اینكه مخارج سرمایه ای ، ازجنبه های مختلف بر آینده واحد تجاری – تولیدی اثر می گذارد ، لذا لازم است كه كلیه تحقیق ها به نحوی سیستماتیك ارزیابی و منافع و مخارج هر یك بر آورد شود تا بتوان مناسب ترین آنها را انتخاب كرد .

اسلاید ۸:

فرایند بودجه بندی سرمایه ای

۴- تهیه و تنظیم بودجه مخاج سرمایه ای

-بودجه مخارج سرمایه ای شامل كلیه تحقیق های سرمایه گذاری تایید شده در دوره بودجه است .

-بودجه مخارج سرمایه ای انعكاس نهایی تصمیمات مدیریت در مورد سرمایه گذاریهای دوره بودجه است .

-این مدیریت واحد تجاری – تولیدی می باشد كه در نهایت در مورد مبالغ سرمایه گذاری و تخصیص منابع ، تصمیم گیری می كند .

-در تجزیه و تحلیل تحقیق های سرمایه گذاری و بررسی منافع و مخارج آن ،لازم است كه پارامترهای دیگری نیز مانند آثار رفتاری قبول یا رد تحقیق ها مورد توجه واقع شود .

اسلاید ۹:

فرایند بودجه بندی سرمایه ای

۵- ارزیابی مجدد تحقیق ها پس از تصویب

-تمامی برآوردهایی كه درباره رویداد های آتی انجام می شود ، با احتمال ارتكاب اشتباه همراه است .

-افزایش دقت برآوردهای قبلی موجب بهبود برآوردهای جدید می شود.

-ضمن ارزیابی مجدد ، مقایسه ای نیز میان تحقیق های عملیاتی و سایر تحقیق های سرمایه گذاری تحت بررسی انجام می شود .

اسلاید ۱۰:

روشهای ارزیابی تحقیق ها

—روشهای ارزیابی تحقیق ها به ۲ دو دسته تقسیم می شوند :

۱- روشهای مبتنی بر تنزیل گردش وجه نقد شامل :

الف – نرخ بازده داخلی (IRR)

ب – ارزش فعلی خالص( (NPV

ج – شاخص سود آوری ( (PI

۲- سایر روشهای ارزیابی تحقیق ها

الف – دوره بازیافت سرمایه

ب – معكوس دوره بازیافت سرمایه

ج – نرخ بازده حسابداری

👇محصولات تصادفی👇

بررسی نحوه بیمه باغات ترجمه مقاله خواص مکانیکی و میکروساختاری برای جوشکاری نقطه‌ای فولادهای پیشرفته با استحکام بالا بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال پروژه کارآفرینی لامپ های کم مصرف مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه