دانلود زبان تخصصی | absentt | 18674

محقق گرامی سلام و عرض ادب. شما با جستجوی فایل زبان تخصصی وارد سایت همکاری در فروش برترین فایل شدید. حهت خرید این فایل ارزشمند که با تلاش زیاد آماده شده بر روی دکمه دانلود کلیک کنید و سپس اقدام به دانلود کنید. اگر بعد از پرداخت هزینه فایل زبان تخصصی اینترنتان قطع شد و یا به هرشکل لینک دانلود به شما نمایش داده نشد، جای نگرانی نیست به ما اطلاع دهید تا راهنمایی شوید.

وای خدای من ‪...‬هر چی بهش زبان تخصصی میگم اسم من غزاله مگه میفهمه؟‬ زبان تخصصی ‫چپ چپ نگاهش کردم و گفتم‪:‬باز زبان تخصصی که گفتی اهو‪!.‬‬ ‫ترانه با نیش زبان تخصصی باز گفت‪:‬خب چیکار کنم اولا ‪ زبان تخصصی ،‬به قول ارتام حیون حیوونه دوما‪،‬اهو زبان تخصصی از غزال بهتره من‬ ‫هم از

زبان تخصصی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: زبان تخصصی

زبان تخصصی

زبان تخصصی کتاب های خلاصه منابع رشته علوم سیاسی به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

فصل اول لغات و اصطلاحات تخصصی علوم سیاسی

1. خلاص هی کتاب

International Relation Dictionary

(Plano)

ماهیت و نقش سیاست خارجی

1. Balance of Power: قدرت موازنه

The theory of Balance of Power has certain key aspects that have been agreed upon

throughout the literature on the subject. First of all the main objective of states

according to the Balance of Power theory is to secure their own safety consistent with

political realism or the realist world-view. Secondly states reach an equilibrium because

of this objective of self-preservation. States by trying to avoid the dominance of one

particular state will ally themselves with other states until an equilibrium is reached.

نظریهی موازنه قدرت، برخی جنبههای کلیدی دارد که در سراسـر تـاریخ ادبیـات ایـن موضـوع، دربـارهی آن بـه توافـق

رسیدهاند. نخست اینکه، بر اساس نظریه موازنه قدرت، مطابق واقعگرایی سیاسی یا جهانبینی واقعگرایانـه، هـدف اصـلی

دولتها تضمین امنیت خود است. و دیگر آنکه، دولتها به دلیل هدف تأمین بقا به تعادل میرسند. دولتها، ضمن تلاش

برای جلوگیری از تسلط یک دولت خاص خود را با سایر دولتها متحد میکنند تا زمانی که تعادل حاصل شود.

2. Bipolarity:

نظام دوقطبی

Bipolarity is a distribution of power in which two states have the majority of economic

military and cultural influence internationally or regionally. Often spheres of influence

would develop. Rigid bipolarity characterized the balance of power system that emerged

after World War II. For example in the Cold War most Western and democratic states « 12» زبان تخصصی

would fall under the influence of the USA while most Communist states would fall

under the influence of the USSR.

دوقطبی، نوعی توزیع قدرت است که در آن دو کشور در سطح بینالمللـی و منطقـهای دارای اکثریـت نفـوذ اقتصـادی،

نظامی و فرهنگی هستند. اغلب، حوزههای نفوذ توسعه مییابند. دوقطبی انعطافناپذیر مشخصـهی نظـام تعـادل قـدرتی

است که پس از جنگ جهانی دوم پدیدار گشت. برای مثال: در جنگ سرد، بیشتر کشورهای غربـی و دموکراتیـک تحـت

نفوذ ایالات متحده بودند، در حالی که بیشتر کشورهای کمونیستی تحت سیطرهی اتحاد جماهیر شوروی قرار داشتند.

3. Polycentrism:

نظام چندقطبی

Since 1960s the rigidity of the bipolar model has tended to be moderated by the impact of

growing polycentrism. The return to polycentrism has meant the breakdown of U.S. and

Soviet domination of international politics within a bipolar system. Polycentrism means

that an increasing number of states are able to make independent decisions that affect the

level of tension in the word.

از دههی 1960، انعطافناپذیریِ الگوی دوقطبی، تحت تأثیر رشد نظام چندقطبی، رو به سوی تعـدیل تمایـل پیـدا کـرد.

بازگشت به نظام چندقطبی به معنای شکست استیلای سیاستهای بینالمللی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شـوروی در

چارچوب نظام تکقطبی بود. نظام چندقطبی به معنای این است که شمارِ فزایندهی کشورها قادرند تصـمیمات مسـتقلی

را اتخاذ کنند که سطح تنش در روابط بینالملل را تحت تأثیر قرار . دهد

4. Foreign Office:

وزارت خارجه

The foreign office of any state is the vehicle through which the bulk of relations with

other countries is conducted.

وزات خارجهی هر کشور، سازمان واسطی است که بخش عمدهی مناسبات با سایر کشورها را هدایت می . کند زبان تخصصی «13»

5. Foreign Policy:

سیاست خارجی

A country's foreign policy called the international relations policy consists of strategies

chosen by the state to safeguard its national interests and to achieve its goals in

international relations.

سیاست خارجی کشور، که سیاست روابط بینالملل نامیده میشود، متشکل از استراتژیهایی اسـت کـه از سـوی دولـت

برای حفاظت از منافع ملّی خود و برای رسیدن به اهداف خود در روابط بینالملل انتخاب شد .

لغات و اصطلاحات کاربردی علوم سیاسی

Tripartite power (Bodies/ Branch) Or Three Fold Power: گانه سه قوای

The Executive Power: مجریه قوه

The Legislative Power: مقننه قوه

قوه یقضا یه :The Judiciary Power

ئر یس قوه مجریه (رئیس جمهور) :President

ئر یس قوه مقننه (رئیس مجلس) :Parliament Speaker

ئر یس قوه قضاییه :Judiciary Chief

The Legislative Power:

قوه مقننه

مجلس :Parliament

دو مجلسی :Bicameral

US: congress: کنگره

UK: House of Common: عوام مجلس « 84» زبان تخصصی

مجلس سنا :US: Senate

UK: House of Lords: اعیان مجلس

Iran: Islamic consultative assembly: اسلامی شورای مجلس

Iran: (GC) the Guardians Council: نگهبان شورای

GC (the Guardians Council): نگهبان شورای

دبیر شورای نگهبان :GC Secretary

رئیس شورای نگهبان :GC Chairman

ناظر :Watchdog

ناظر :Supervisor

مجمع تشخیص مصلحت نظام :The (state) expediency Council

Assembly of the Experts: خبرگان مجلس

The Supreme Council of National Security: یّمل امنیت عالی شورای

UCO (Unity Consolidation Office): وحدت تحکیم دفتر

ائتلاف :Coalition

IRGC: Islamic Revolutionary Guard Corps: اسلامی انقلاب پاسداران سپاه

The Late Founder of the Islamic Revolution: خمینی امام

The Supreme Leader of the Islamic Revolution: انقلاب معظم رهبر

رئیس مجلس :Speaker

نایب رئیس مجلس :Vice-speaker

MP (Member of Parliament): مجلس نماینده

Law maker: قانونگذار

نماینده، عضو کنگره :(Congressman/ woman (US

نماینده :Deputy

نماینده (فلان شهر) مجلس :Representative of …

مجموعه سؤالات زبان تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل

Dictatorship is a form of government in witch a person or group possesses absolute

power without effective constitutional limitations. The term dictatorship is derived from

the Latin title 'dictator' designating a magistrate who is given extraordinary powers for a

limited period in an emergency. The length of this dictator's rule was usually no more

than six months and he was to promote public order or guarantee military security in a

situation of great social disturbance. At the conclusion of the stipulated period the

'dictator' would relinquish his power and the former from of government would be

restored.

١. According to the passage dictators

١. Can not remain in power for a long time.

٢. Can lengthen their ruler ship as long as required

٣. Are absolute needs if security is to be guaranteed

٤. Have the legal right to found a permanent government

٢. A magistrate is an official who….

١. Acts as a judge in the lowest courts

٢. Helps military attaches in charge of an army.

٣. Helps the ousted governments regain power

٤. Acts as an acting president for a short period

٣. After the time needed to promote public order or to guarantee social security

the dictator……..

١. Should give up his grip on power

٢. Must present his cabinet to the parliament

٣. Should hand over the power to a new government

٤٫٢&٣زبان تخصصی «259»

An ideology begins with the belief that can be better than they are – it is basically a plan

to improve society. An ideology is a verbal image of the good society and of the chief

means of constructing such a society. Followers of a given ideology argue that if their

plan is followed things will be much better than they are at present. Political ideologies

then are not calm rational attempts to understand political system. They rather

commitments to change political systems

٤. The passage implies that when a political system is dominant political

ideologies…..

١. try to reconstruct it

٢. attempt to consolidate it

٣. try to destabilize it for whatever the reason is

٤. target it and try to improve it for social betterment

٥. The pronoun they refers to …..

١. attempts

٢. followers

٣. political ideologies

٤. political systems

٦. ……. Violence is aimed at overthrowing or replacing an existing region.

١. separatists ٢. coups

٣. primordial ٤. revolutionary

٧. This term refers to any large – scale organization of appointed officials whose

primary function is to implement the policies of the decision makers.

١. civil service ٢. government

٣. bureaucracy ٤. union

٨. This term is the ability of a given leader to win obedience.

١. obligation ٢. weapon

٣. authority ٤. power

٩. The ………. Is the first hurdle in building a nation.

١. political crisis ٢. legitimacy crisis

٣. distribution crisis ٤. identity crisis «260» زبان تخصصی

١٠. The number of national actors is international politics has….

١. decreased ٢. increased

٣. redoubled ٤. raised

پاسخنامه

(3) گزینه -5 (4) گزینه -4 (1) گزینه -3 (1) گزینه -2 (1) گزینه -1

(2) گزینه -10 (4) گزینه -9 (3) گزینه -8 (3) گزینه -7 (2) گزینه -6

👇محصولات مشابه با زبان تخصصی👇

زبان تخصصی مکانیک( متون تخصصی مکانیک به زبان انگلیسی برای داوطلبان ارشد) دانلود کتاب زبان تخصصی (زبان و ادبیات فارسی) گزارش تخصصی دبیر زبان : افزایش یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی با جذاب سازی کلاس و ارائه راهکارهای کاربردی پروژه زبان تخصصی جزوه زبان تخصصی هنر رشته هنر جزوه زبان تخصصی هنر معماری ترجمه درس زبان تخصصی کامپیوتر مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش گزارش کار آزمایش آشنایی با انواع مقاومت و طریقه اندازه گیری آن به وسیله دستگاه و فرمول پایان نامه مكانیسم تثبیت بیولوژیكی ازت ترمز طراحی شده در سالیدورک و کتیا نقشه کاربری اراضی شهرستان آمل طراحی شبکه ATM در شبیه ساز opnet نقشه ی زمین شناسی شهرستان دره شهر پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر 1990 گزارش کارآموزی در موسسه هنری دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی عملکرد ماشین های حفاری در عملیات حفاری مقیاس خودكارآمدی تحصیلی مورگان و همکاران(1999) پرسشنامه رفتار منطقی شُرکی و وایتمن ۳۷ ماده دانلود پاورپوینت امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان پروژه کارآفرینی تولید پالت رنگ مبانی نظری آثار اجتماعی در مخزن الاسرار نظامی گنجوی

👇کلمات کلیدی👇

دانلود زبان تخصصی رشته علوم سیاسی ; دانلود ; زبان تخصصی رشته علوم سیاسی ; دانلود زبان تخصصی ; رشته علوم سیاسی ; ماهیت و نقش سیاست خارجی ; نظام چندقطبی ; مجلس سنا ; شورای مجلس