👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی دربانک ملت استان اردبیل

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی دربانک ملت استان اردبیل می باشد. روش تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی بوده و سعی بر آن دارد تا تاثیر بازاریابی داخلی را بر بازارگرایی در بانک ملت استان اردبیل مورد بررسی قرار دهد. دوره زمانی تحقیق 7 ماهه بوده و از اول دی ماه سال 1391 تا انتهای تیر ماه سال 1392 بوده و زمان جمع آوری داده های پرسشنامه سه ماهه و از اول فروردین تا آخر خرداد ماه می باشد و جامعه آماری آن را کارکنان بانک ملت استان اردبیل تشکیل می دهند. روش نمونه گیری در این تحقیق بر اساس پرسشنامه استانداردی می باشد كه توسط آواد و آگتی در سال 2010 طراحی شده است. در این پژوهش با توجه به اندازه جامعه آماری که تعداد325نفر می باشد تعداد نمونه لازم از طریق این جدول، 180 نفر انتخاب شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از الفای كرونباخ یك بار برای 30 پرسشنامه و یك بارنیز برای 180پرسشنامه استفاده شده كه پایایی برای 30 پرسشنامه 751/0 و برای 180 پرسشنامه 830/0 بدست آمد و برای تعیین روایی پرسشنامه، پرسشنامه طراحی شده همراه با فرضیات پژوهش در اختیار اساتید و خبرگان رشته مدیریت و بازاریابی قرار داده شده و بعد از كسب نظرات آنها و انجام اصلاحات لازم، روایی ابزار پژوهش تائید گردید همچنین فرضیات تحقیق بر اساس مدل های ارائه شده، از طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل گرفته اند،از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های متغیرها و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و به طور مشخص از روش SEM برای تعیین رگرسیون، همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شده است و نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق نیز اس پی اس اس و لیزرل می باشد. و در نهایت نسبت به معنی دار بودن مدل و هر یک ازمتغیرهای مستقل تصمیم گیری شده است.

کلمات کلیدی: بازاریابی داخلی، بازارگرایی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی

فهرست

چکیده د

فصل اول - کلیات تحقیق

1-1مقدمه2

1-2- بیان مساله2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق. 4

1-4- اهداف تحقیق. 4

1-5- فرضیه های تحقیق تحقیق. 4

1-6- مدل مفهومی تحقیق 5

1-7-تعریف مفهومی و عملیاتی 5

1-8-روش تحقیق8

1-9-ابزار گردآوری اطلاعات8

1-10روش تجزیه و تحلیل8

1-11- ساختار تحقیق 9

فصل دوم - ادبیات نظری تحقیق و مروری بر پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 11

2-2 – بازار یابی داخلی 11

2-2- 2 اصول اساسی بازاریابی 12

2-2-3 عناصر بازاریابی داخلی 13

2-2-4 گام های بازاریابی داخلی 15

2-2-5 تعریف و مفهوم سازی بازاریابی درونی 15

2-2-6 آمیخته بازاریابی درونی 17

2-2-7 بازاریابی درونی استراتژیک.. 20

2-2-8 بازاریابی درونی جمعی 20

2-2-9-مدیریت رابطه ای درونی 22

2-3- رفتار شهروندی 22

2-3-1 تعاریف رفتار شهروندی سازمانی 24

2-3-2- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 26

2-3-3- انواع رفتار شهروندی سازمانی 31

2-3-4 رفتار شهروندی مدیریت 33

2-3-5 رفتار شهروندی کارکنان 33

2-3-6 – رفتار ضد شهروندی 33

2-3-7 عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی 34

2-3-8 پیامد های رفتار شهروندی سازمانی 37

2-4- تعهد سازمانی 37

2-4-1 تعاریف تعهد سازمانی 37

2-4-2 انواع تعهد سازمانی 39

2-4 -3 – عوامل موثر بر تعهد سازمانی 42

2-4-4 پیامد های تعهد سازمانی 44

2-5- بازار گرایی 46

2-5-2 دیدگاه های مختلف در مورد بازارگرایی 47

2-6-پیشینه تحقیق52

2-6-1تحقیقات انجام شده در داخل کشور 52

2-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج كشور 54

2-7-مدل و ارتباط متغیر های تحقیق 55

فصل سوم - روش شناسی تحقیق

3-1مقدمه 58

3-2 روش پژوهش... 58

3-3 قلمرو پژوهش... 59

3-4 جامعه آماری. 60

3-5 روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه 60

3-6 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 60

3-7 ابزار اندازه گیری پژوهش 61

3-8 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری پژوهش 62

3-9 شیوه گرد آوری اطلاعات 63

3-10 اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش 63

3-10-1روایی ابزار پژوهش 63

3-10 – 2 پایایی ابزار پژوهش 65

3-11 متغیرهای پژوهش 67

3-12 روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 68

3-13 آزمون های برازندگی مدل کلی 68

فصل چهارم - تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1- مقدمه 72

4-2- آمار توصیفی. 72

4-3- میانگین نمرات متغیر ها ی پژوهش 76

4-4- مفروضات انجام تحلیل عاملی 76

4-5- ماتریس كواریانس بین متغیر های پنهان پژوهش 77

4-6- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تائیدی (CFA) 77

4-7- تخمین مدل. 82

4-8- شاخص های برازش مدل. 83

4-9-نتایج حاصل از آزمون فرضیات 84

4-10- ضریب تعیین متغیرهای درون زای پژوهش 87

4-11- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 88

فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهاد های تحقیق

5-1- مقدمه 91

5-2- نتایج بررسی فرضیات تحقیق. 91

5-3- مقایسه نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق. 94

5-4بررسی همسویی نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق. 94

5-5- پیشنهادات تحقیق. 95

5-5-1- پیشنهادات براساس نتایج تحقیق. 95

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 96

5-6- محدودیت های تحقیق.96

منابع و مآخذ.97

جداول و شکل ها 106

فرمول ها .107

پیوست ها و ضمائم 108

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی زندگی نامه رهی معیــری عنوان کار آموزی مرکز کامپیوتر مغان پایدارساز سیستم قدرت تطبیقی بر مبنای شبکه­ ی تابع پایه­ ی شعاعی (RBF) پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز 17سوال دانلود پاورپوینت کامل لاپاراسکوپی