absentt

بورس

روشن است كه اقتصاد كلاسیك كه مشخصه آن رقابت كامل و ذره ای بودن بنگاههاست، نیازی به وجود بورس اوراق بهادار نمی‌بینید. با گذار از اقتصاد كلاسیك و توسعه ابعاد تولید، حجم سرمایه گذاریها نیز بزرگتر و قابل ملاحظه تر می‌شود و نحوه تامین منابع مالی برای این سرمایه گذاریها دشوارتر می‌گرددد. با

پرسشنامه نیازهای اساسی خود تعیین گری

پرسشنامه نیازهای اساسی خود تعیین گرییکی از مهمترین نظریه­ های انگیزش، نظریه خود تعیین­ گری (دسی و ریان،1985) است.مطابق با این نظریه، سه نیاز روان­شناختی اساسی وجوددارد:خودمختاری(Autonomy)،شایستگی(Competence)و ارتباط(related).این نظریه فرض می­ کند که نیازها برای شایستگی، ارتباط و خودم