absentt

فلسفه و اخلاق

فلسفه و اخلاقسه نوع تفكر كه به اخلاق رابطه دارد.سه دسته از مكتبهای اخلاقی از نظر اعتقادی1 – مكتب هایی كه معتقد اند مفاهیم اخلاقی از هیچ واقعیتی حكایت نمی كنند. (تحلیل این نظریه)2 – مكتب هایی كه سرچشمه اخلاق را در طبیعت و خواسته های طبیعی انسان می دانند یا محكوم قوانین طبیعت می شمارد.مكتب

پروژه کم نظیر روشها و فنون تدریس سنتی و امروزی

این مجموعه یکی از جدیدترین و کم نظیرترین تحقیق های گردآوری شده در زمینه روشها و فنون تدریس سنتی و امروزی میباشد که به تشریح تمامی جزئیات این روشها من جمله تفاوتها.شباهتها.انواع روشها.کاربردهریک در زمانه خود و مسائل مهم دیگر پرداخته است و اذعان میکنید خیلی تحقیق ها و نوشته در این باره در همه جا میباش